1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Prežihovega Voranca

Gozdarska pot 11

2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 620 52 70

Telefaks: 02 620 52 87

E-naslov: o-pvravne.mb@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog: Bojana Verdinek, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 29. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 8. 4. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://os-prezih.si/?p=1323
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Osnovnošolsko izobraževanjeCilji osnovnošolskega izobraževanja so:   

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega,   moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z   upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi   sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne   samopodobe;
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot   s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno   vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in   odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in   drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti,   vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter   spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz   evropske tradicije;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje   drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in
  temeljnih svoboščin;
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem,   naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem,   družboslovnem in umetnostnem področju;
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje
  v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno   mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter   kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in   doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških   področjih;
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito   akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram pravne osebe: ORGANIGRAM ŠOLE
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Bojana Verdinek, ravnateljica,

Telefon: 02 620 52 71,

E-naslov: bojana.verdinek@guest.arnes.si.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: Register predpisov RS

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v  Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki  Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne  razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in  športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in  izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju  vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju  učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v  izobraževalnem programu osnovne šole Pravilnik o zbiranju in  varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega  izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli Pravilnik o smeri  izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni  osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne  šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU: Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt,

Pravila in drugi akti zavoda,

Poročilo o delu v šolskem letu,

Publikacija.

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba: Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom  učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe:  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani
https://www.os-prezih.si/ ob vsakem času.Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu   šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje   informacij javnega značaja.Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s  tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki. Prosilec lahko poda  zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko  elektronske pošte ali po pošti.V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v  skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne  da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te  informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela
dokumenta.

4. Stroškovnik

  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan  tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega  značaja.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

  /

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega  seznama ni mogoče oblikovati.