»Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razveseljuje glavo.«
(Mongolski)

Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega dela. Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druženje in preživljanje prostega časa. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in delavcev šole.
Sodelujemo pri različnih projektih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem.

Knjižničarka Simona GRABNER:

 • opravlja interno strokovno bibliotekarsko delo,
 • izvaja ure KIZ-a (knjižnično informacijskega znanja),
 • skrbi za učbeniški sklad in
 • strokovno sodeluje z delavci šole.

Bralno značko vodijo v dogovoru s knjižničarko vse učiteljice razredne stopnje in učiteljice slovenščine na predmetni stopnji.

 

KNJIŽNIČNI RED
Knjižnično gradivo za učence je ločeno od knjižničnega gradiva za učitelje. Postavljeno je v prosti pristop. Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah C, P, M in L, strokovna in poučna literatura pa po sistemu UDK.

Članstvo
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani tudi drugi. Članarine ni.

Čas odprtosti
Knjižnica je za izposojo odprta vsak delovni dan po šolskem koledarju od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 14.00, razen kadar poteka v knjižnici pouk oziroma druge dejavnosti.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki
Knjige: 30 dni (1 mesec), možnost podaljšanja in možnost rezervacije.
Neknjižno gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga ni mogoče izposoditi na dom.
Čitalniško gradivo (leksikoni, enciklopedije, serijske publikacije …) si lahko uporabniki izposodijo v PETEK in ga vrnejo v PONEDELJEK; izjemoma tudi med tednom, če želijo iz njega fotokopirati oziroma ga potrebujejo za pouk.
Učenci lahko imajo izposojene največ 4 enote knjižničnega gradiva.
Uporabniki si ga lahko izposodijo tudi za čas šolskih počitnic. Učenci 9. razreda pa morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija. Nerednim uporabnikom lahko izposojo odrečemo, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

ČESA V KNJIŽNICI NE POČNEM:

 • Ne jem in ne pijem. Se ne lovim in skrivam. Ne tekam po knjižnici. Ne hodim po sedežih.
 • Ne preklinjam. Se ne pretepam.
 • Ne trgam in ne uničujem knjig.
 • Se ne norčujem.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.

 

KAJ V KNJIŽNICI LAHKO POČNEM?

 • Berem knjige in revije. Najdem svoj mir.
 • Se učim, pišem domačo nalogo, pripravljam referate, seminarske naloge.
 • Se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preglasno.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Pomagam mlajšim učencem.

Če uporabnik ne upošteva knjižničnih pravil, mora za nekaj časa zapustiti prostor.

Učbeniški sklad
Šola nudi svojim učencem možnost naročila učbenikov v šoli preko UČBENIŠKEGA SKLADA. Izposoja je brezplačna.
Učenci in starši se morajo zavedati, da je potrebno učbenike iz učbeniškega sklada konec šolskega leta vrniti nepoškodovane, saj so bili dani le v uporabo. Kdor učbenik strga ali izgubi, ga mora v celoti plačati. Skrbnica sklada je knjižničarka.